logo

Od kilku lat widać wzrost zainteresowania cudzoziemców - głównie obywateli Ukrainy - pracą w Polsce. Jak można zalegalizować pobyt naszym kraju? 

Problematykę legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2206). Najczęstszym sposobem legalizacji pobytu w Polsce jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.  

Przepis art. 114 ust. 1 ustawy stanowi, że zezwolenia tego udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy oraz gdy cudzoziemiec:

1) posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu, które wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania;

2) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania. 

Występując o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę warto pamiętać, że uzyskamy je jedynie wtedy, gdy zostanie wykazane, że podmiot powierzający wykonywanie pracy (czyli nasz potencjalny pracodawca) nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Organ prowadzący postępowanie będzie również ustalać, czy wynagrodzenie, które mamy otrzymywać nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz czy wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Postępowanie jest zatem złożone i wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów. Co jednak stanie się, gdy o jakimś dokumencie zapomnimy? Nie ma obaw – urzędnicy wezwą nas do jego złożenia w późniejszym terminie. 

Jak wygląda postępowanie? Przede wszystkim, należy złożyć wniosek. Możemy odnaleźć go w każdym urzędzie wojewódzkim oraz na stronie internetowej wydziału ds. cudzoziemców tego urzędu. Pamiętajmy, aby do wniosku dołączyć aktualne zdjęcie oraz wpisać wszystkie dane zgodnie z prawdą – po wpłynięciu wniosku będzie on sprawdzany, czy wszystko jest zgodne z prawdą. Postępowanie toczy się wydaniem decyzji. W przypadku, w którym urzędnicy odmówiliby nam zezwolenia, mamy prawo do wniesienia odwołania. 

 

Uwaga! Pamiętajmy, że wniosek o zezwolenie na pobyt należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce! 

 

Kancelaria adwokata Andrzeja Paducha świadczy usługi z zakresu wypełniania wniosków o zezwolenie na pobyt, kompletowania niezbędnych dokumentów oraz reprezentowania cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. Przy udzielaniu pomocy cudzoziemcom w razie potrzeby korzystamy ze wsparcia tłumaczy przysięgłych oraz szczegółowo wyjaśniamy tok postępowania. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem kancelaria@andrzejpaduch.pl oraz pod numerem telefonu +48 668 180 871.