logo
 1. Administratorem strony www.andrzejpaduch.pl oraz Państwa danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, adresu internetowego, numeru telefonu) jest adwokat dr Andrzej Paduch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Andrzej Paduch Kancelaria Adwokacka” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. H. Wieniawskiego 5/9 lok. 305, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na treść przekazanego za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Państwem. Dane oraz informacje przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego traktowane są jako poufne i podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu świadczenia usług. Są również objęte tajemnicą adwokacką.
 3. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdy odmówią Państwo podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy staje się niemożliwe.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator informuje, że przechowuje Państwa dane osobowe od chwili ich pozyskania do chwili wykonania umowy i upływu terminu przedawnienia wynikających z niej roszczeń.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:
 6. zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
 7. zgodnie z art. 16 RODO – prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 8. zgodnie z art. 17 RODO – prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 9. zgodnie z art. 18 RODO – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 10. zgodnie z art. 20 RODO – prawo otrzymania danych osobowych, które Państwo dostarczyli Administratorowi oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
 11. zgodnie z art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 12. zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwo uważają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza RODO;
 13. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem (nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa).