logo

§ I

DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Klient – osoba zadająca pytanie prawne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Pytanie prawne – pytanie przesłane przez Klienta na adres poczty internetowej Kancelarii Adwokackiej.
 4. Porada prawna online – usługa prawna polegająca na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie prawne.
 5. Opłata – wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej za udzielenie porady prawnej online.
 6. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej.

§ II

PRZEDMIOT UMOWY

 

Klient zleca na podstawie Regulaminu Kancelarii Adwokackiej sporządzenie porady prawnej online, a Kancelaria Adwokacka zlecenie to przyjmuje.

 

§ III

REALIZACJA ZLECENIA

 

 1. Klient w celu uzyskania porady prawnej online prześle za pośrednictwem formularza, pytanie prawne wskazujące w sposób precyzyjny oraz wyczerpujący stan faktyczny sprawy wraz z podaniem swoich danych, tak, aby możliwy był kontakt zwrotny Kancelarii Adwokackiej.
 2. Przesłanie przez Klienta formularza jest jednoznaczne z zadaniem pytania prawnego oraz stanowi akceptację Regulaminu przez Klienta.
 3. Kancelaria Adwokacka w terminie 24 godzin od przesłania przez Klienta pytania prawnego udzieli pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy udzielenie porady prawnej online leży w zakresie świadczonych usług, poinformuje o wysokości opłaty wraz ze sposobem i terminem jej płatności oraz – w razie konieczności - zada pytania uzupełniające odnośnie przedstawionego zagadnienia.
 4. Termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje się do pytań prawnych nadesłanych w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie, bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 9:00.
 5. Klient w chwili otrzymania odpowiedzi Kancelarii Adwokackiej zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Porada prawna online udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w terminie do 24 godzin od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Kancelarii Adwokackiej; z zastrzeżeniem punktu następnego.
 7. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania usługi, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po zadania pytania.
 8. W przypadku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po sporządzeniu opinii prawnej online i uiszczeniu opłaty Kancelaria Adwokacka prześle Klientowi na adres przez niego wskazany fakturę VAT listem poleconym.
 9. Klient może zgłosić w formie pisemnej na adres Kancelarii Adwokackiej reklamację w przypadku zastrzeżeń do wykonania usługi w terminie 7 dni od dnia, w którym została lub miała zostać wykonana pod rygorem jej odrzucenia. Kancelaria Adwokacka rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria Adwokacka dokonuje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zwrotu opłaty w całości lub w części.

 

§ IV

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

 

Kancelaria Adwokacka zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie dane podane przez Klienta. Dane te objęte są bezwzględną tajemnicą adwokacką.

 

§ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Regulaminu jest Sąd siedziby Kancelarii Adwokackiej.
 3. Kancelaria Adwokacka zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.