logo

 Prawo umów

Umowy stanowią jedną z najczęściej spotykanych w obrocie czynności prawnych, stąd też niezwykle często dochodzi na ich tle do sporów sądowych. Wielu sporów można jednak uniknąć. Mając to na uwadze, w ramach kancelarii świadczone są usługi z zakresu negocjowania umów, opiniowania ich projektów, jak również dochodzenia wykonania umów. Pomoc prawna realizowana jest w jednej z trzech form: jednorazowej porady prawnej, przygotowania opinii prawnej lub reprezentowania Klienta przed sądem (lub innym organem, w zależności od etapu i stanu faktycznego sprawy – np. sąd polubowny czy komornik).
 
Przykładowymi sprawami z zakresu prawa umów są:
- sprawa o zapłatę należności wynikającej z umowy, 
- sprawa o ustalenie istnienia określonej umowy, 
- sprawa o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, 
- sprzedaż długu (cesja wierzytelności). 

 Prawo odszkodowawcze

W wyniku różnych życiowych zdarzeń możemy ponieść szkodę. W takiej sytuacji należy zadbać, aby przysługujące nam odszkodowanie w pełni tę szkodę kompensowało. Jeżeli natomiast to my jesteśmy obowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody należy rozważyć, w jaki sposób i na czyją rzecz szkodę tę naprawić. 
 
Pomoc adwokacka świadczona jest w tym zakresie przede wszystkim w formie reprezentacji w postępowaniach prowadzonych przez ubezpieczycieli (zakłady ubezpieczeń), ale także przed organami administracji czy sądami. Pomoc może polegać także na sporządzeniu projektu porozumienia poszkodowanego i sprawcy (ugody) czy jednorazowej poradzie prawnej. 
 
Sprawy z zakresu prawa odszkodowawczego obejmują między innymi: 
- sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej (OC), 
- sprawy dotyczące szkód na osobie, 
- sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 
- sprawy o zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny, 
- sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych.
 

 Prawo rodzinne

Rodzina spełnia niewątpliwie istotną rolę w życiu każdego z nas. Z tego też powodu należytemu ukształtowaniu stosunków rodzinnych należy przyznać szczególną wagę. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego obejmują zarówno te, które dotyczą bezpośrednio aspektu majątkowego (np. obowiązek alimentacyjny, małżeńskie ustroje majątkowe), jak i te, które noszą w sobie istotny czynnik niematerialny (np. orzeczenie o kontaktach z dzieckiem, sprawowanie opieki). Obie grupy spraw wymagają szczególnej staranności i delikatności.
 
Współcześnie należy również dostrzec problemy osób, które z różnych powodów nie chcą – bądź też nie mogą – uregulować swoich relacji w drodze zawarcia małżeństwa. W ramach kancelarii mogą oni otrzymać pomoc prawną przy należytym ukształtowaniu swoich relacji majątkowych czy osobistych. 
 
W zakresie prawa rodzinnego pomoc adwokacka świadczona jest w jednej z trzech form: jednorazowej porady prawnej, reprezentowania przed organami państwa (sądem lub komornikiem) bądź też sporządzenie projektu porozumienia czy opinii prawnej. 
 
Do spraw z zakresu prawa rodzinnego zaliczyć należy między innymi: 
- sprawy o rozwód, 
- sprawy o separację, 
- małżeńskie ustroje majątkowe, 
- sprawy z zakresu tzw. związków partnerskich,
- ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa) 
- sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, 
- sprawy o przysposobienie, 
- obowiązek alimentacyjny, 
- sprawy z zakresu opieki i kurateli.
 

 Prawo spadkowe 

Odejście osoby bliskiej stanowi niewątpliwie trudne doświadczenie dla każdego z nas. W tych chwilach samodzielne regulowanie spraw spadkowych (np. wystąpienie o stwierdzenie nabycia spadku czy jego dział) może być szczególnie przykre. Należy jednakże pamiętać, że prawo przewiduje w prawie spadkowych szereg terminów, którym uchybienie może nieść za sobą negatywne konsekwencje. Mając powyższe na względzie, powinniśmy możliwe szybko podjąć kroki z zakresu ustalenia, kto na był spadek, na jakiej podstawie oraz co wchodziło w jego skład. W przypadku trudności z wykonaniem ostatniej woli zmarłego niekiedy staje się konieczne wystąpienie na drogę sądową. 

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowe to także jednak pomoc przy sporządzeniu testamentu. Polskie prawo jest bowiem bezwzględne co do rygorów formalnych takiego oświadczenia.  

 

Pomoc w sprawach spadkowych przybiera na ogół formę jednorazowej porady prawnej; ze względu na stan sprawy możliwe jest również skorzystanie z zastępstwa adwokackiego.  

 

W ramach kancelarii prowadzone są sprawy między innymi o: 

- stwierdzenie nabycia spadku,
- uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
- przyjęcie lub odrzucenie spadku,
- zapis windykacyjny, 
- zachowek, 
- dział spadku.   
 

 Prawo karne 

Podstawową rolą prawa karnego jest doprowadzenie do sytuacji, w której sprawca przestępstwa zostanie wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności, a osoba niewinna tej odpowiedzialności nie poniesie. Sprawy karne niemal zawsze niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny zarówno do pokrzywdzonego przestępstwem, jak i oskarżonego. Stąd też niezbędne jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania. 
 
Zakres usług kancelarii obejmuje w pierwszej kolejności występowanie w charakterze obrońcy oskarżonego. Czynności adwokackie obejmują wówczas przede wszystkim zapewnienie sprawnego biegu postępowania uwzględniającego interesy strony danego postępowania. 
 
Zastępstwo procesowe w sprawach karnych obejmuje zarówno występowanie na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego), jak i sądowego. 
Adwokat Andrzej Paduch posiada również doświadczenie przy występowaniu w sprawach osób skazanych, przed którymi stoi konieczność odbycia wynikającej z prawomocnego wyroku kary. 
 
Prowadzenie spraw karnych przybiera najczęściej postać reprezentacji procesowej i obejmuje: 
- występowanie w sprawach o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie na etapie postępowania przygotowawczego,
- występowanie w sprawach na etapie postępowania sądowego, 
- występowania w sprawach postępowania wykonawczego (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej, rozłożenie grzywny na raty). 
 

 Prawo pracy

Problematyka prawa pracy podlega szczegółowej regulacji różnych aktów prawnych, przede wszystkim Kodeksu pracy z 1974 roku. Jako strony stosunku pracy nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, jakie przysługują nam prawa, i jakie obciążają nas obowiązki. Współpraca z adwokatem może zatem okazać się zatem niezwykle owocna; pozwoli nam bowiem ustalić co – jako pracodawca albo pracownik –  musimy, a czego nie musimy robić.  
 
Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa pracy to przede wszystkim opiniowanie projektów umów oraz udzielanie jednorazowych porad prawnych. W niektórych jednak przypadkach konieczne będzie zastępstwo procesowe przed sądem. 
 
Sprawy z zakresu prawa pracy obejmują w szczególności: 
- sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, 
- sporządzanie i występowanie w sprawach odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, 
- sprawy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji pracownika, mobbingu lub molestowania seksualnego, 
- opiniowane projektów umów o pracę, 
- sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, pomimo nazwania go w umowie umową o dzieło lub umową zlecenia
 

 Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi bodaj najbardziej rozbudowaną gałąź prawa. To tu mieszczą się sprawy meldunku, służby wojskowej, pozwolenia na budowę czy zmiany nazwiska. Postępowania te regulowane są różnymi aktami prawnymi; w każdym zatem przypadku inna będzie procedura dochodzenia swoich praw. 
 
Praktyczne doświadczenie mec. Paducha w sprawach omawianego rodzaju ma również teoretyczną podbudowę w postaci szeregu publikacji odnoszących się do zagadnień szeroko rozumianego postępowania administracyjnego. W szczególności wymienić tu należy wydany nakładem Oficyny Wydawniczej Ars Boni Et Aequi podręcznik akademicki zatytułowany „Postępowanie administracyjne. Kompendium wiedzy”. 
 
Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przede wszystkim reprezentowanie w toku postępowania przed organem administracji względnie przed sądem administracyjnym. Nie ma jednakże przeszkód, ażeby skorzystać z pomocy pana mecenasa Paducha w przygotowaniu projektu określonego pisma bądź uzyskania opinii prawnej dotyczącej przedstawionego problemu. 
 
Adwokat Andrzej Paduch posiada bogate doświadczenie w zakresie występowania w sprawach z takich poddziedzin prawa administracyjnego, jak: 
- prawo budowlane, 
- prawo mieszkaniowe, 
- prawo meldunkowe, 
- zmiana imienia i nazwiska. 
 
 

Szybki w działaniu, punktualny, solidny i skuteczny – wysokiej klasy profesjonalista! 

- Urszula Z.

Szybki w działaniu, punktualny, solidny i skuteczny – wysokiej klasy profesjonalista! 

- Urszula Z.